top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Krevde 1,8 millioner etter hyttekjøp - må betale 700 000 i sakskostnader

Et ektepar kjøpte en fritidseiendom på Vestlandet i 2019 for 2,3 millioner kroner. Kjøperne hadde selv kontaktet eieren og vært på flere befaringer. Likevel fant de det de mente var mangler i størrelsesorden 1,8 millioner kroner etter overtakelsen, og tok etter hvert ut søksmål mot selgeren.


Kjøperne mente blant annet at det forelå feil ved fundamenteringen av bygget og at bygget var oppført i strid med byggetillatelsen, feil ved terrassen, fuktsikring m.m.


Forut for salget hadde imidlertid kjøperne befart eiendommen sammen med en bygningskyndig, som hadde avdekket flere feil ved eiendommen.


Både tingretten og lagmannsretten konkluderte derfor med at kjøper måtte bære risikoen for eiendommens tilstand og omfanget av utbedringsarbeider, idet kjøper hadde undervurdert kostnadene ved påregnelig utbedringsarbeid på en eiendom.


Avgjørelsen framstår derfor å være fullt og helt i tråd med blant annet Høyesteretts avgjørelse i Rt-2002-1425.38 views

Comments


bottom of page