top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Oslo tingrett går imot seg selv - dreneringssvikt ingen mangel


Bilde av Oslo tinghus fotografert av Mahlum: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mahlum
Oslo tinghus

I en fersk dom etter de nye reglene for bruktboligsalg i avhendingsloven, har Oslo tingrett konkludert med at dreneringssvikt, fukt i baderomsvegg, utett takvindu og forskriftsstridig rekkverk ikke utgjør noen mangel.


Dommen er helt prinsipiell for en rekke spørsmål som er uavklarte etter lovendringene, og det er ventet at dommen vil ankes av kjøperne.


Tingretten har i dommen konkludert med at takstmannen som skrev tilstandsrapporten, hadde oppfylt takstforskriften (regelverket som stiller krav til tilstandsrapporten). Dette selv om takstmannen hadde gitt svært begrensede opplysninger om innvendige fuktskader, og at han hadde beskrevet en helt uegnet utbedringsmetode. Takstmannen hadde heller ikke opplyst om at fuktskadene betydde at dreneringen hadde sluttet å fungere.


På baderommet hadde takstmannen unnlatt å bore hull i bakenforliggende vegg, selv om dette enkelt kunne vært gjort under kjøkkenskapene. Dermed hadde ikke takstmannen oppdaget en feilkonstruksjon i veggen. Likevel fant ikke tingretten noe galt med takstmannens rapport.


Takvinduet var preget av fuktskader og hadde lekkasje allerede dagen etter overtakelsen. Selv om fuktskadene og utetthetene var enkelt synlig for en fagmann, og takstmannen innrømmet at han ikke hadde undersøkt takvinduet, fant ikke tingretten grunn til å kritisere tilstandsrapporten opp mot kravene i takstforskriften til å undersøke vinduene i boligen.


Det siste og aller mest prinsipielle spørsmålet i saken knyttet seg til om tilstandsrapporten blir ugyldig i sin helhet, eller bare delvis, dersom det avdekkes brudd på takstforskriften. Her konkluderer tingretten i denne saken med såkalt "delvis ugyldighet", og treffer altså motsatt konklusjon av samme domstol i en dom fra august 2023.


Saken illustrerer dermed den uklare rettstilstanden som foreligger etter lovendringene i avhendingsloven fra 1.1.22. Det er dermed et stort behov for en rettslig avklaring fra Høyesterett, noe tingrettsdommeren selv påpeker avslutningsvis i dommen.


Dommen kan lese i sin helhet her:

48 Dom 11.10.23_anonymisert
.pdf
Download PDF • 530KB

.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page